کمترین: 
1.3743
بیشترین: 
1.3971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3877
زمان: 
11/4 23:08
قیمت بنزین امروز 4 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 بهمن 1397 , 1.3877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":1.386},{"date":"1397/11/04 00:32","price":1.3875},{"date":"1397/11/04 01:08","price":1.388},{"date":"1397/11/04 01:32","price":1.383},{"date":"1397/11/04 02:08","price":1.384},{"date":"1397/11/04 03:08","price":1.386},{"date":"1397/11/04 03:32","price":1.3845},{"date":"1397/11/04 04:08","price":1.384},{"date":"1397/11/04 04:32","price":1.3875},{"date":"1397/11/04 05:08","price":1.3899},{"date":"1397/11/04 05:32","price":1.3835},{"date":"1397/11/04 06:08","price":1.381},{"date":"1397/11/04 06:32","price":1.3825},{"date":"1397/11/04 07:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/04 07:32","price":1.3835},{"date":"1397/11/04 08:08","price":1.3845},{"date":"1397/11/04 08:32","price":1.383},{"date":"1397/11/04 09:08","price":1.3835},{"date":"1397/11/04 09:32","price":1.3805},{"date":"1397/11/04 10:08","price":1.382},{"date":"1397/11/04 10:32","price":1.3805},{"date":"1397/11/04 11:08","price":1.3785},{"date":"1397/11/04 12:08","price":1.377},{"date":"1397/11/04 12:32","price":1.3775},{"date":"1397/11/04 13:08","price":1.3835},{"date":"1397/11/04 13:32","price":1.3913},{"date":"1397/11/04 14:08","price":1.3895},{"date":"1397/11/04 14:32","price":1.3847},{"date":"1397/11/04 15:08","price":1.3812},{"date":"1397/11/04 15:32","price":1.3802},{"date":"1397/11/04 16:08","price":1.3743},{"date":"1397/11/04 16:32","price":1.3765},{"date":"1397/11/04 17:08","price":1.3796},{"date":"1397/11/04 17:32","price":1.3795},{"date":"1397/11/04 18:08","price":1.3915},{"date":"1397/11/04 18:32","price":1.39},{"date":"1397/11/04 19:08","price":1.3898},{"date":"1397/11/04 19:32","price":1.3881},{"date":"1397/11/04 20:08","price":1.3855},{"date":"1397/11/04 20:32","price":1.3971},{"date":"1397/11/04 21:08","price":1.3955},{"date":"1397/11/04 22:08","price":1.3922},{"date":"1397/11/04 22:32","price":1.3942},{"date":"1397/11/04 23:08","price":1.3877}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398