کمترین: 
561.75
بیشترین: 
570.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566.38
زمان: 
11/4 23:08
قیمت گازوئیل امروز 4 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 566.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":569.38},{"date":"1397/11/04 00:32","price":569.13},{"date":"1397/11/04 01:32","price":567.38},{"date":"1397/11/04 02:08","price":568},{"date":"1397/11/04 05:08","price":569},{"date":"1397/11/04 05:32","price":567},{"date":"1397/11/04 06:08","price":566.38},{"date":"1397/11/04 06:32","price":566.5},{"date":"1397/11/04 07:08","price":567.25},{"date":"1397/11/04 07:32","price":567.13},{"date":"1397/11/04 08:08","price":567.38},{"date":"1397/11/04 08:32","price":567},{"date":"1397/11/04 09:08","price":567.13},{"date":"1397/11/04 09:32","price":566.13},{"date":"1397/11/04 10:08","price":566.75},{"date":"1397/11/04 10:32","price":566.25},{"date":"1397/11/04 11:08","price":565.75},{"date":"1397/11/04 11:32","price":565.25},{"date":"1397/11/04 12:08","price":564.63},{"date":"1397/11/04 12:32","price":563.63},{"date":"1397/11/04 13:08","price":566.5},{"date":"1397/11/04 13:32","price":568.63},{"date":"1397/11/04 14:08","price":567.63},{"date":"1397/11/04 14:32","price":565.13},{"date":"1397/11/04 15:08","price":564.13},{"date":"1397/11/04 15:32","price":563.38},{"date":"1397/11/04 16:08","price":561.75},{"date":"1397/11/04 16:32","price":562.13},{"date":"1397/11/04 17:08","price":563.25},{"date":"1397/11/04 17:32","price":563.13},{"date":"1397/11/04 18:08","price":566.25},{"date":"1397/11/04 18:32","price":566.13},{"date":"1397/11/04 19:08","price":567.25},{"date":"1397/11/04 19:32","price":566.63},{"date":"1397/11/04 20:08","price":567.13},{"date":"1397/11/04 20:32","price":570.13},{"date":"1397/11/04 21:08","price":569.88},{"date":"1397/11/04 22:08","price":568.88},{"date":"1397/11/04 22:32","price":568.13},{"date":"1397/11/04 23:08","price":566.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398