کمترین: 
1.8666
بیشترین: 
1.8962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8822
زمان: 
11/4 23:08
قیمت نفت کوره امروز 4 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 1.8822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":1.89},{"date":"1397/11/04 00:32","price":1.8897},{"date":"1397/11/04 01:08","price":1.8885},{"date":"1397/11/04 01:32","price":1.8841},{"date":"1397/11/04 03:08","price":1.8856},{"date":"1397/11/04 03:32","price":1.8863},{"date":"1397/11/04 04:08","price":1.8849},{"date":"1397/11/04 04:32","price":1.8879},{"date":"1397/11/04 05:08","price":1.8899},{"date":"1397/11/04 05:32","price":1.8816},{"date":"1397/11/04 06:08","price":1.8809},{"date":"1397/11/04 06:32","price":1.8823},{"date":"1397/11/04 07:08","price":1.8828},{"date":"1397/11/04 07:32","price":1.8829},{"date":"1397/11/04 08:08","price":1.8839},{"date":"1397/11/04 08:32","price":1.8824},{"date":"1397/11/04 09:08","price":1.8831},{"date":"1397/11/04 09:32","price":1.88},{"date":"1397/11/04 10:08","price":1.8801},{"date":"1397/11/04 10:32","price":1.8808},{"date":"1397/11/04 11:08","price":1.8791},{"date":"1397/11/04 11:32","price":1.8783},{"date":"1397/11/04 12:08","price":1.875},{"date":"1397/11/04 12:32","price":1.8733},{"date":"1397/11/04 13:08","price":1.883},{"date":"1397/11/04 13:32","price":1.8881},{"date":"1397/11/04 14:08","price":1.8848},{"date":"1397/11/04 14:32","price":1.8784},{"date":"1397/11/04 15:08","price":1.875},{"date":"1397/11/04 15:32","price":1.8725},{"date":"1397/11/04 16:08","price":1.8666},{"date":"1397/11/04 17:08","price":1.8699},{"date":"1397/11/04 17:32","price":1.8685},{"date":"1397/11/04 18:08","price":1.88},{"date":"1397/11/04 18:32","price":1.8824},{"date":"1397/11/04 19:08","price":1.8842},{"date":"1397/11/04 19:32","price":1.8834},{"date":"1397/11/04 20:08","price":1.8872},{"date":"1397/11/04 20:32","price":1.8962},{"date":"1397/11/04 21:08","price":1.8959},{"date":"1397/11/04 22:08","price":1.8929},{"date":"1397/11/04 22:32","price":1.888},{"date":"1397/11/04 23:08","price":1.8822}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398