کمترین: 
60.47
بیشترین: 
61.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.11
زمان: 
11/4 23:08
قیمت نفت برنت امروز 4 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 61.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":61.16},{"date":"1397/11/04 00:32","price":61.12},{"date":"1397/11/04 01:08","price":61.15},{"date":"1397/11/04 01:32","price":60.88},{"date":"1397/11/04 02:08","price":60.99},{"date":"1397/11/04 02:32","price":61},{"date":"1397/11/04 03:08","price":60.98},{"date":"1397/11/04 05:08","price":61.14},{"date":"1397/11/04 05:32","price":60.87},{"date":"1397/11/04 06:08","price":60.81},{"date":"1397/11/04 06:32","price":60.85},{"date":"1397/11/04 07:08","price":60.91},{"date":"1397/11/04 07:32","price":60.87},{"date":"1397/11/04 08:08","price":60.93},{"date":"1397/11/04 08:32","price":60.87},{"date":"1397/11/04 09:08","price":60.91},{"date":"1397/11/04 09:32","price":60.79},{"date":"1397/11/04 10:08","price":60.84},{"date":"1397/11/04 11:08","price":60.76},{"date":"1397/11/04 11:32","price":60.8},{"date":"1397/11/04 12:08","price":60.66},{"date":"1397/11/04 12:32","price":60.76},{"date":"1397/11/04 13:08","price":61.11},{"date":"1397/11/04 13:32","price":61.34},{"date":"1397/11/04 14:08","price":61.22},{"date":"1397/11/04 14:32","price":60.98},{"date":"1397/11/04 15:08","price":60.83},{"date":"1397/11/04 15:32","price":60.72},{"date":"1397/11/04 16:08","price":60.47},{"date":"1397/11/04 16:32","price":60.58},{"date":"1397/11/04 17:08","price":60.69},{"date":"1397/11/04 17:32","price":60.61},{"date":"1397/11/04 18:08","price":60.95},{"date":"1397/11/04 18:32","price":60.94},{"date":"1397/11/04 19:08","price":61.05},{"date":"1397/11/04 19:32","price":60.95},{"date":"1397/11/04 20:08","price":60.98},{"date":"1397/11/04 20:32","price":61.38},{"date":"1397/11/04 21:08","price":61.27},{"date":"1397/11/04 22:08","price":61.17},{"date":"1397/11/04 22:32","price":61.23},{"date":"1397/11/04 23:08","price":61.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398