کمترین: 
52.16
بیشترین: 
53.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.11
زمان: 
11/4 23:08
قیمت نفت سبک امروز 4 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 بهمن 1397 , 53.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/04 00:08","price":52.67},{"date":"1397/11/04 00:32","price":52.59},{"date":"1397/11/04 01:08","price":52.64},{"date":"1397/11/04 01:32","price":52.33},{"date":"1397/11/04 02:08","price":52.39},{"date":"1397/11/04 03:08","price":52.45},{"date":"1397/11/04 03:32","price":52.46},{"date":"1397/11/04 04:08","price":52.39},{"date":"1397/11/04 04:32","price":52.52},{"date":"1397/11/04 05:08","price":52.66},{"date":"1397/11/04 05:32","price":52.42},{"date":"1397/11/04 06:08","price":52.32},{"date":"1397/11/04 06:32","price":52.35},{"date":"1397/11/04 07:08","price":52.4},{"date":"1397/11/04 07:32","price":52.39},{"date":"1397/11/04 08:08","price":52.45},{"date":"1397/11/04 08:32","price":52.38},{"date":"1397/11/04 09:08","price":52.42},{"date":"1397/11/04 09:32","price":52.32},{"date":"1397/11/04 10:08","price":52.37},{"date":"1397/11/04 11:08","price":52.33},{"date":"1397/11/04 12:08","price":52.23},{"date":"1397/11/04 12:32","price":52.34},{"date":"1397/11/04 13:08","price":52.64},{"date":"1397/11/04 13:32","price":52.84},{"date":"1397/11/04 14:08","price":52.75},{"date":"1397/11/04 14:32","price":52.61},{"date":"1397/11/04 15:08","price":52.52},{"date":"1397/11/04 15:32","price":52.39},{"date":"1397/11/04 16:08","price":52.16},{"date":"1397/11/04 16:32","price":52.25},{"date":"1397/11/04 17:08","price":52.33},{"date":"1397/11/04 17:32","price":52.27},{"date":"1397/11/04 18:08","price":52.7},{"date":"1397/11/04 18:32","price":52.71},{"date":"1397/11/04 19:08","price":52.82},{"date":"1397/11/04 19:32","price":52.83},{"date":"1397/11/04 20:08","price":52.9},{"date":"1397/11/04 20:32","price":53.31},{"date":"1397/11/04 21:08","price":53.19},{"date":"1397/11/04 22:08","price":53.18},{"date":"1397/11/04 22:32","price":53.22},{"date":"1397/11/04 23:08","price":53.11}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398