کمترین: 
24.69
بیشترین: 
25.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.73
زمان: 
11/3 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 3 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 24.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 11:08","price":25.45},{"date":"1397/11/03 11:32","price":25.4},{"date":"1397/11/03 12:08","price":25.33},{"date":"1397/11/03 12:32","price":25.41},{"date":"1397/11/03 13:08","price":25.16},{"date":"1397/11/03 13:32","price":25.07},{"date":"1397/11/03 14:08","price":25.15},{"date":"1397/11/03 14:32","price":25.16},{"date":"1397/11/03 15:08","price":25.34},{"date":"1397/11/03 15:32","price":25.26},{"date":"1397/11/03 16:08","price":25.33},{"date":"1397/11/03 16:32","price":25.15},{"date":"1397/11/03 17:08","price":25.24},{"date":"1397/11/03 17:32","price":25.07},{"date":"1397/11/03 18:08","price":25},{"date":"1397/11/03 18:32","price":24.89},{"date":"1397/11/03 19:08","price":24.69},{"date":"1397/11/03 20:08","price":24.87},{"date":"1397/11/03 20:32","price":24.71},{"date":"1397/11/03 21:08","price":24.73}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398