کمترین: 
2.964
بیشترین: 
3.147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.018
زمان: 
11/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 3.018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":3.053},{"date":"1397/11/03 01:08","price":3.062},{"date":"1397/11/03 02:08","price":3.06},{"date":"1397/11/03 03:08","price":3.071},{"date":"1397/11/03 03:32","price":3.058},{"date":"1397/11/03 04:08","price":3.06},{"date":"1397/11/03 04:32","price":3.064},{"date":"1397/11/03 05:08","price":3.077},{"date":"1397/11/03 05:32","price":3.074},{"date":"1397/11/03 06:08","price":3.071},{"date":"1397/11/03 07:08","price":3.069},{"date":"1397/11/03 07:32","price":3.07},{"date":"1397/11/03 08:08","price":3.072},{"date":"1397/11/03 08:32","price":3.085},{"date":"1397/11/03 09:08","price":3.112},{"date":"1397/11/03 09:32","price":3.099},{"date":"1397/11/03 10:08","price":3.104},{"date":"1397/11/03 11:08","price":3.115},{"date":"1397/11/03 11:32","price":3.138},{"date":"1397/11/03 12:08","price":3.139},{"date":"1397/11/03 12:32","price":3.144},{"date":"1397/11/03 13:08","price":3.136},{"date":"1397/11/03 13:32","price":3.138},{"date":"1397/11/03 14:08","price":3.147},{"date":"1397/11/03 14:32","price":3.14},{"date":"1397/11/03 15:08","price":3.133},{"date":"1397/11/03 15:32","price":3.106},{"date":"1397/11/03 16:08","price":3.112},{"date":"1397/11/03 17:08","price":3.136},{"date":"1397/11/03 17:32","price":3.124},{"date":"1397/11/03 18:08","price":3.14},{"date":"1397/11/03 18:32","price":3.129},{"date":"1397/11/03 19:08","price":3.122},{"date":"1397/11/03 20:08","price":3.077},{"date":"1397/11/03 20:32","price":3.098},{"date":"1397/11/03 21:08","price":3.025},{"date":"1397/11/03 21:32","price":3.027},{"date":"1397/11/03 22:08","price":2.964},{"date":"1397/11/03 22:32","price":2.978},{"date":"1397/11/03 23:08","price":2.981},{"date":"1397/11/03 23:32","price":3.018}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398