کمترین: 
1.3684
بیشترین: 
1.4125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.388
زمان: 
11/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 بهمن 1397 , 1.388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":1.4024},{"date":"1397/11/03 01:08","price":1.404},{"date":"1397/11/03 01:32","price":1.4055},{"date":"1397/11/03 03:08","price":1.4035},{"date":"1397/11/03 04:08","price":1.399},{"date":"1397/11/03 04:32","price":1.4005},{"date":"1397/11/03 05:08","price":1.405},{"date":"1397/11/03 05:32","price":1.4085},{"date":"1397/11/03 06:08","price":1.406},{"date":"1397/11/03 07:08","price":1.4075},{"date":"1397/11/03 07:32","price":1.4065},{"date":"1397/11/03 08:08","price":1.406},{"date":"1397/11/03 08:32","price":1.4055},{"date":"1397/11/03 09:08","price":1.4065},{"date":"1397/11/03 09:32","price":1.4085},{"date":"1397/11/03 10:08","price":1.4115},{"date":"1397/11/03 10:32","price":1.4125},{"date":"1397/11/03 11:08","price":1.4105},{"date":"1397/11/03 11:32","price":1.4115},{"date":"1397/11/03 12:08","price":1.4035},{"date":"1397/11/03 12:32","price":1.397},{"date":"1397/11/03 13:08","price":1.3874},{"date":"1397/11/03 13:32","price":1.3975},{"date":"1397/11/03 14:08","price":1.4075},{"date":"1397/11/03 14:32","price":1.4077},{"date":"1397/11/03 15:08","price":1.4045},{"date":"1397/11/03 15:32","price":1.4038},{"date":"1397/11/03 16:08","price":1.4075},{"date":"1397/11/03 16:32","price":1.4035},{"date":"1397/11/03 17:32","price":1.3987},{"date":"1397/11/03 18:08","price":1.3965},{"date":"1397/11/03 18:32","price":1.3893},{"date":"1397/11/03 19:08","price":1.3887},{"date":"1397/11/03 20:08","price":1.388},{"date":"1397/11/03 20:32","price":1.3684},{"date":"1397/11/03 21:08","price":1.3712},{"date":"1397/11/03 21:32","price":1.3775},{"date":"1397/11/03 22:08","price":1.3804},{"date":"1397/11/03 22:32","price":1.3765},{"date":"1397/11/03 23:08","price":1.3785},{"date":"1397/11/03 23:32","price":1.388}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398