کمترین: 
563.63
بیشترین: 
577.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.63
زمان: 
11/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 568.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":571},{"date":"1397/11/03 01:08","price":571.5},{"date":"1397/11/03 01:32","price":571.88},{"date":"1397/11/03 02:08","price":571.63},{"date":"1397/11/03 05:08","price":571.75},{"date":"1397/11/03 05:32","price":572.75},{"date":"1397/11/03 06:08","price":571.5},{"date":"1397/11/03 07:08","price":571.75},{"date":"1397/11/03 07:32","price":571.38},{"date":"1397/11/03 08:08","price":571.25},{"date":"1397/11/03 08:32","price":571},{"date":"1397/11/03 09:08","price":571.25},{"date":"1397/11/03 09:32","price":572.38},{"date":"1397/11/03 10:08","price":573.25},{"date":"1397/11/03 10:32","price":573.5},{"date":"1397/11/03 11:08","price":572.38},{"date":"1397/11/03 11:32","price":572.63},{"date":"1397/11/03 12:08","price":571.63},{"date":"1397/11/03 13:08","price":569.88},{"date":"1397/11/03 13:32","price":573.63},{"date":"1397/11/03 14:08","price":577.13},{"date":"1397/11/03 14:32","price":577.38},{"date":"1397/11/03 15:08","price":575.75},{"date":"1397/11/03 15:32","price":575.88},{"date":"1397/11/03 16:08","price":577.5},{"date":"1397/11/03 16:32","price":577.13},{"date":"1397/11/03 17:08","price":577.63},{"date":"1397/11/03 17:32","price":575.38},{"date":"1397/11/03 18:08","price":574.5},{"date":"1397/11/03 18:32","price":571.38},{"date":"1397/11/03 19:08","price":570.5},{"date":"1397/11/03 20:08","price":569.88},{"date":"1397/11/03 20:32","price":563.63},{"date":"1397/11/03 21:08","price":565.5},{"date":"1397/11/03 21:32","price":567},{"date":"1397/11/03 22:08","price":567.75},{"date":"1397/11/03 22:32","price":566.88},{"date":"1397/11/03 23:08","price":567.13},{"date":"1397/11/03 23:32","price":568.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398