کمترین: 
1.8739
بیشترین: 
1.9219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8887
زمان: 
11/3 23:08
قیمت نفت کوره امروز 3 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 1.8887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":1.8993},{"date":"1397/11/03 01:08","price":1.9022},{"date":"1397/11/03 01:32","price":1.9031},{"date":"1397/11/03 02:08","price":1.9025},{"date":"1397/11/03 03:08","price":1.8998},{"date":"1397/11/03 03:32","price":1.8982},{"date":"1397/11/03 04:08","price":1.8961},{"date":"1397/11/03 04:32","price":1.8958},{"date":"1397/11/03 05:08","price":1.9017},{"date":"1397/11/03 05:32","price":1.9043},{"date":"1397/11/03 06:08","price":1.902},{"date":"1397/11/03 07:08","price":1.9028},{"date":"1397/11/03 07:32","price":1.9015},{"date":"1397/11/03 08:08","price":1.9002},{"date":"1397/11/03 08:32","price":1.8999},{"date":"1397/11/03 09:08","price":1.9008},{"date":"1397/11/03 09:32","price":1.9035},{"date":"1397/11/03 10:08","price":1.9065},{"date":"1397/11/03 10:32","price":1.9068},{"date":"1397/11/03 11:08","price":1.9049},{"date":"1397/11/03 11:32","price":1.9059},{"date":"1397/11/03 12:08","price":1.9031},{"date":"1397/11/03 12:32","price":1.9018},{"date":"1397/11/03 13:08","price":1.8973},{"date":"1397/11/03 13:32","price":1.9095},{"date":"1397/11/03 14:08","price":1.9196},{"date":"1397/11/03 14:32","price":1.9198},{"date":"1397/11/03 15:08","price":1.9175},{"date":"1397/11/03 15:32","price":1.9173},{"date":"1397/11/03 16:08","price":1.9219},{"date":"1397/11/03 16:32","price":1.9183},{"date":"1397/11/03 17:08","price":1.9194},{"date":"1397/11/03 17:32","price":1.9145},{"date":"1397/11/03 18:08","price":1.906},{"date":"1397/11/03 18:32","price":1.8969},{"date":"1397/11/03 19:08","price":1.8948},{"date":"1397/11/03 20:08","price":1.8836},{"date":"1397/11/03 20:32","price":1.8739},{"date":"1397/11/03 21:08","price":1.8775},{"date":"1397/11/03 21:32","price":1.8813},{"date":"1397/11/03 22:08","price":1.8859},{"date":"1397/11/03 22:32","price":1.8834},{"date":"1397/11/03 23:08","price":1.8887}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398