کمترین: 
60.39
بیشترین: 
62.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.13
زمان: 
11/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 61.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":61.41},{"date":"1397/11/03 01:08","price":61.47},{"date":"1397/11/03 01:32","price":61.51},{"date":"1397/11/03 02:08","price":61.5},{"date":"1397/11/03 02:32","price":61.62},{"date":"1397/11/03 05:08","price":61.53},{"date":"1397/11/03 05:32","price":61.66},{"date":"1397/11/03 06:08","price":61.54},{"date":"1397/11/03 07:08","price":61.64},{"date":"1397/11/03 07:32","price":61.59},{"date":"1397/11/03 08:08","price":61.54},{"date":"1397/11/03 08:32","price":61.5},{"date":"1397/11/03 09:08","price":61.56},{"date":"1397/11/03 09:32","price":61.71},{"date":"1397/11/03 10:08","price":61.87},{"date":"1397/11/03 10:32","price":61.88},{"date":"1397/11/03 11:08","price":61.77},{"date":"1397/11/03 11:32","price":61.87},{"date":"1397/11/03 12:08","price":61.69},{"date":"1397/11/03 12:32","price":61.56},{"date":"1397/11/03 13:08","price":61.23},{"date":"1397/11/03 13:32","price":61.73},{"date":"1397/11/03 14:08","price":62.13},{"date":"1397/11/03 15:08","price":61.98},{"date":"1397/11/03 15:32","price":61.99},{"date":"1397/11/03 16:08","price":62.11},{"date":"1397/11/03 16:32","price":62.09},{"date":"1397/11/03 17:08","price":62.11},{"date":"1397/11/03 17:32","price":61.91},{"date":"1397/11/03 18:08","price":61.8},{"date":"1397/11/03 18:32","price":61.48},{"date":"1397/11/03 19:08","price":61.45},{"date":"1397/11/03 20:08","price":61.34},{"date":"1397/11/03 20:32","price":60.39},{"date":"1397/11/03 21:08","price":60.6},{"date":"1397/11/03 21:32","price":60.84},{"date":"1397/11/03 22:08","price":60.85},{"date":"1397/11/03 22:32","price":60.73},{"date":"1397/11/03 23:08","price":60.88},{"date":"1397/11/03 23:32","price":61.13}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398