کمترین: 
52.11
بیشترین: 
53.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.64
زمان: 
11/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 بهمن 1397 , 52.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/03 00:08","price":52.91},{"date":"1397/11/03 01:08","price":52.98},{"date":"1397/11/03 01:32","price":53.02},{"date":"1397/11/03 02:08","price":53},{"date":"1397/11/03 03:08","price":52.98},{"date":"1397/11/03 03:32","price":52.91},{"date":"1397/11/03 04:08","price":52.78},{"date":"1397/11/03 04:32","price":52.8},{"date":"1397/11/03 05:08","price":53.03},{"date":"1397/11/03 05:32","price":53.16},{"date":"1397/11/03 06:08","price":53.03},{"date":"1397/11/03 07:08","price":53.09},{"date":"1397/11/03 07:32","price":53.05},{"date":"1397/11/03 08:08","price":53.02},{"date":"1397/11/03 08:32","price":52.98},{"date":"1397/11/03 09:08","price":53.02},{"date":"1397/11/03 09:32","price":53.17},{"date":"1397/11/03 10:08","price":53.27},{"date":"1397/11/03 10:32","price":53.28},{"date":"1397/11/03 11:08","price":53.2},{"date":"1397/11/03 11:32","price":53.27},{"date":"1397/11/03 12:08","price":53.17},{"date":"1397/11/03 12:32","price":53.08},{"date":"1397/11/03 13:08","price":52.8},{"date":"1397/11/03 13:32","price":53.19},{"date":"1397/11/03 14:08","price":53.5},{"date":"1397/11/03 14:32","price":53.48},{"date":"1397/11/03 15:08","price":53.38},{"date":"1397/11/03 15:32","price":53.39},{"date":"1397/11/03 16:08","price":53.52},{"date":"1397/11/03 16:32","price":53.45},{"date":"1397/11/03 17:08","price":53.44},{"date":"1397/11/03 17:32","price":53.26},{"date":"1397/11/03 18:08","price":53.17},{"date":"1397/11/03 18:32","price":52.92},{"date":"1397/11/03 19:08","price":52.91},{"date":"1397/11/03 20:08","price":52.84},{"date":"1397/11/03 20:32","price":52.11},{"date":"1397/11/03 21:08","price":52.2},{"date":"1397/11/03 21:32","price":52.41},{"date":"1397/11/03 22:08","price":52.39},{"date":"1397/11/03 22:32","price":52.24},{"date":"1397/11/03 23:08","price":52.39},{"date":"1397/11/03 23:32","price":52.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398