کمترین: 
61.49
بیشترین: 
61.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.49
زمان: 
11/2 19:32
قیمت نفت اوپک امروز 2 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 61.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 19:32","price":61.49}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398