کمترین: 
3.043
بیشترین: 
3.344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.043
زمان: 
11/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 3.043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 03:08","price":3.321},{"date":"1397/11/02 03:32","price":3.318},{"date":"1397/11/02 04:08","price":3.31},{"date":"1397/11/02 05:08","price":3.314},{"date":"1397/11/02 05:32","price":3.316},{"date":"1397/11/02 06:08","price":3.325},{"date":"1397/11/02 06:32","price":3.321},{"date":"1397/11/02 07:08","price":3.325},{"date":"1397/11/02 07:32","price":3.332},{"date":"1397/11/02 08:08","price":3.33},{"date":"1397/11/02 08:32","price":3.344},{"date":"1397/11/02 09:08","price":3.343},{"date":"1397/11/02 09:32","price":3.34},{"date":"1397/11/02 10:08","price":3.335},{"date":"1397/11/02 10:32","price":3.329},{"date":"1397/11/02 11:08","price":3.337},{"date":"1397/11/02 11:32","price":3.289},{"date":"1397/11/02 12:08","price":3.282},{"date":"1397/11/02 12:32","price":3.274},{"date":"1397/11/02 13:08","price":3.282},{"date":"1397/11/02 13:32","price":3.279},{"date":"1397/11/02 16:08","price":3.272},{"date":"1397/11/02 16:32","price":3.255},{"date":"1397/11/02 17:08","price":3.22},{"date":"1397/11/02 18:08","price":3.202},{"date":"1397/11/02 18:32","price":3.171},{"date":"1397/11/02 19:08","price":3.146},{"date":"1397/11/02 19:32","price":3.18},{"date":"1397/11/02 20:08","price":3.183},{"date":"1397/11/02 20:32","price":3.157},{"date":"1397/11/02 21:08","price":3.16},{"date":"1397/11/02 21:32","price":3.116},{"date":"1397/11/02 22:08","price":3.08},{"date":"1397/11/02 22:32","price":3.091},{"date":"1397/11/02 23:08","price":3.045},{"date":"1397/11/02 23:32","price":3.043}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398