کمترین: 
1.397
بیشترین: 
1.4525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4009
زمان: 
11/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 بهمن 1397 , 1.4009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 03:08","price":1.452},{"date":"1397/11/02 03:32","price":1.4525},{"date":"1397/11/02 04:08","price":1.4495},{"date":"1397/11/02 04:32","price":1.444},{"date":"1397/11/02 05:08","price":1.4465},{"date":"1397/11/02 05:32","price":1.4415},{"date":"1397/11/02 06:08","price":1.444},{"date":"1397/11/02 06:32","price":1.4365},{"date":"1397/11/02 07:08","price":1.437},{"date":"1397/11/02 07:32","price":1.4378},{"date":"1397/11/02 08:08","price":1.4365},{"date":"1397/11/02 08:32","price":1.437},{"date":"1397/11/02 09:08","price":1.4345},{"date":"1397/11/02 09:32","price":1.4335},{"date":"1397/11/02 10:08","price":1.432},{"date":"1397/11/02 10:32","price":1.434},{"date":"1397/11/02 11:08","price":1.4361},{"date":"1397/11/02 11:32","price":1.4355},{"date":"1397/11/02 12:08","price":1.4325},{"date":"1397/11/02 12:32","price":1.4295},{"date":"1397/11/02 13:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/02 13:32","price":1.4209},{"date":"1397/11/02 16:08","price":1.423},{"date":"1397/11/02 16:32","price":1.4225},{"date":"1397/11/02 17:08","price":1.4255},{"date":"1397/11/02 18:08","price":1.416},{"date":"1397/11/02 18:32","price":1.4106},{"date":"1397/11/02 19:08","price":1.3974},{"date":"1397/11/02 19:32","price":1.4005},{"date":"1397/11/02 20:08","price":1.4027},{"date":"1397/11/02 20:32","price":1.3982},{"date":"1397/11/02 21:08","price":1.4},{"date":"1397/11/02 21:32","price":1.397},{"date":"1397/11/02 22:08","price":1.3979},{"date":"1397/11/02 22:32","price":1.401},{"date":"1397/11/02 23:08","price":1.398},{"date":"1397/11/02 23:32","price":1.4009}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398