کمترین: 
1.8727
بیشترین: 
1.9244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8988
زمان: 
11/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 1.8988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 03:08","price":1.9232},{"date":"1397/11/02 03:32","price":1.9244},{"date":"1397/11/02 04:08","price":1.9219},{"date":"1397/11/02 04:32","price":1.917},{"date":"1397/11/02 05:08","price":1.9184},{"date":"1397/11/02 05:32","price":1.9154},{"date":"1397/11/02 06:08","price":1.9163},{"date":"1397/11/02 06:32","price":1.9097},{"date":"1397/11/02 07:08","price":1.9107},{"date":"1397/11/02 08:08","price":1.9097},{"date":"1397/11/02 08:32","price":1.9105},{"date":"1397/11/02 09:08","price":1.9086},{"date":"1397/11/02 09:32","price":1.9064},{"date":"1397/11/02 10:08","price":1.9058},{"date":"1397/11/02 10:32","price":1.9085},{"date":"1397/11/02 11:08","price":1.9101},{"date":"1397/11/02 11:32","price":1.911},{"date":"1397/11/02 12:08","price":1.9059},{"date":"1397/11/02 12:32","price":1.9035},{"date":"1397/11/02 13:08","price":1.8958},{"date":"1397/11/02 13:32","price":1.8986},{"date":"1397/11/02 16:08","price":1.8985},{"date":"1397/11/02 16:32","price":1.8992},{"date":"1397/11/02 17:08","price":1.9012},{"date":"1397/11/02 18:08","price":1.8934},{"date":"1397/11/02 18:32","price":1.8861},{"date":"1397/11/02 19:08","price":1.8737},{"date":"1397/11/02 19:32","price":1.8727},{"date":"1397/11/02 20:08","price":1.8834},{"date":"1397/11/02 20:32","price":1.8783},{"date":"1397/11/02 21:08","price":1.8827},{"date":"1397/11/02 21:32","price":1.883},{"date":"1397/11/02 22:08","price":1.8841},{"date":"1397/11/02 22:32","price":1.8857},{"date":"1397/11/02 23:08","price":1.903},{"date":"1397/11/02 23:32","price":1.8988}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398