کمترین: 
52.26
بیشترین: 
54.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.87
زمان: 
11/2 23:08
قیمت نفت سبک امروز 2 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 52.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 03:08","price":54.15},{"date":"1397/11/02 03:32","price":54.23},{"date":"1397/11/02 04:08","price":54.13},{"date":"1397/11/02 04:32","price":53.91},{"date":"1397/11/02 05:08","price":54.04},{"date":"1397/11/02 05:32","price":53.87},{"date":"1397/11/02 06:08","price":53.95},{"date":"1397/11/02 06:32","price":53.69},{"date":"1397/11/02 07:08","price":53.73},{"date":"1397/11/02 08:08","price":53.7},{"date":"1397/11/02 08:32","price":53.74},{"date":"1397/11/02 09:08","price":53.66},{"date":"1397/11/02 09:32","price":53.58},{"date":"1397/11/02 10:08","price":53.53},{"date":"1397/11/02 10:32","price":53.6},{"date":"1397/11/02 11:08","price":53.7},{"date":"1397/11/02 12:08","price":53.65},{"date":"1397/11/02 12:32","price":53.49},{"date":"1397/11/02 13:08","price":53.27},{"date":"1397/11/02 13:32","price":53.34},{"date":"1397/11/02 16:08","price":53.13},{"date":"1397/11/02 16:32","price":53.09},{"date":"1397/11/02 17:08","price":53.2},{"date":"1397/11/02 18:08","price":52.95},{"date":"1397/11/02 18:32","price":52.59},{"date":"1397/11/02 19:08","price":52.26},{"date":"1397/11/02 19:32","price":52.27},{"date":"1397/11/02 20:08","price":52.44},{"date":"1397/11/02 20:32","price":52.46},{"date":"1397/11/02 21:08","price":52.59},{"date":"1397/11/02 21:32","price":52.54},{"date":"1397/11/02 22:08","price":52.5},{"date":"1397/11/02 22:32","price":52.64},{"date":"1397/11/02 23:08","price":52.87}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398