کمترین: 
562.88
بیشترین: 
577.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
570.63
زمان: 
11/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 570.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 00:08","price":577.38},{"date":"1397/11/02 01:08","price":576.75},{"date":"1397/11/02 01:32","price":576.88},{"date":"1397/11/02 02:08","price":576.75},{"date":"1397/11/02 05:08","price":576},{"date":"1397/11/02 05:32","price":574.5},{"date":"1397/11/02 06:08","price":575.25},{"date":"1397/11/02 06:32","price":573.13},{"date":"1397/11/02 07:08","price":573.25},{"date":"1397/11/02 08:08","price":573.13},{"date":"1397/11/02 08:32","price":573.25},{"date":"1397/11/02 09:08","price":572.63},{"date":"1397/11/02 09:32","price":571.75},{"date":"1397/11/02 10:08","price":571.63},{"date":"1397/11/02 10:32","price":572.25},{"date":"1397/11/02 11:08","price":573.38},{"date":"1397/11/02 11:32","price":573.13},{"date":"1397/11/02 12:08","price":572},{"date":"1397/11/02 12:32","price":571.13},{"date":"1397/11/02 13:08","price":569.13},{"date":"1397/11/02 13:32","price":569.88},{"date":"1397/11/02 16:08","price":569.75},{"date":"1397/11/02 16:32","price":569.88},{"date":"1397/11/02 17:08","price":570.88},{"date":"1397/11/02 18:08","price":568.88},{"date":"1397/11/02 18:32","price":567.13},{"date":"1397/11/02 19:08","price":563.13},{"date":"1397/11/02 19:32","price":562.88},{"date":"1397/11/02 20:08","price":565.38},{"date":"1397/11/02 20:32","price":564.38},{"date":"1397/11/02 21:08","price":565.88},{"date":"1397/11/02 21:32","price":565.63},{"date":"1397/11/02 22:08","price":566.13},{"date":"1397/11/02 22:32","price":566.75},{"date":"1397/11/02 23:08","price":570.38},{"date":"1397/11/02 23:32","price":570.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398