کمترین: 
60.84
بیشترین: 
62.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.37
زمان: 
11/2 23:08
قیمت نفت برنت امروز 2 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 بهمن 1397 , 61.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/02 00:08","price":62.84},{"date":"1397/11/02 01:08","price":62.81},{"date":"1397/11/02 01:32","price":62.84},{"date":"1397/11/02 02:08","price":62.81},{"date":"1397/11/02 05:08","price":62.68},{"date":"1397/11/02 05:32","price":62.45},{"date":"1397/11/02 06:08","price":62.55},{"date":"1397/11/02 06:32","price":62.22},{"date":"1397/11/02 07:08","price":62.25},{"date":"1397/11/02 07:32","price":62.28},{"date":"1397/11/02 08:08","price":62.24},{"date":"1397/11/02 08:32","price":62.26},{"date":"1397/11/02 09:08","price":62.18},{"date":"1397/11/02 09:32","price":62.11},{"date":"1397/11/02 10:08","price":62.06},{"date":"1397/11/02 10:32","price":62.16},{"date":"1397/11/02 11:08","price":62.25},{"date":"1397/11/02 11:32","price":62.27},{"date":"1397/11/02 12:08","price":62.16},{"date":"1397/11/02 12:32","price":62.03},{"date":"1397/11/02 13:08","price":61.8},{"date":"1397/11/02 13:32","price":61.84},{"date":"1397/11/02 16:08","price":61.66},{"date":"1397/11/02 17:08","price":61.81},{"date":"1397/11/02 18:08","price":61.58},{"date":"1397/11/02 18:32","price":61.27},{"date":"1397/11/02 19:08","price":60.84},{"date":"1397/11/02 20:08","price":61.08},{"date":"1397/11/02 20:32","price":60.89},{"date":"1397/11/02 21:08","price":61.02},{"date":"1397/11/02 21:32","price":60.96},{"date":"1397/11/02 22:08","price":60.91},{"date":"1397/11/02 22:32","price":61},{"date":"1397/11/02 23:08","price":61.37}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398