کمترین: 
572.63
بیشترین: 
577.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.5
زمان: 
11/1 23:08
قیمت گازوئیل امروز 1 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 576.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 05:08","price":573},{"date":"1397/11/01 05:32","price":574},{"date":"1397/11/01 06:08","price":575.13},{"date":"1397/11/01 06:32","price":576.63},{"date":"1397/11/01 07:08","price":576.5},{"date":"1397/11/01 07:32","price":576.75},{"date":"1397/11/01 08:32","price":576.5},{"date":"1397/11/01 09:32","price":576.38},{"date":"1397/11/01 10:08","price":577.13},{"date":"1397/11/01 10:32","price":576.63},{"date":"1397/11/01 11:08","price":576.38},{"date":"1397/11/01 11:32","price":575.38},{"date":"1397/11/01 12:08","price":572.63},{"date":"1397/11/01 12:32","price":573},{"date":"1397/11/01 13:08","price":573.63},{"date":"1397/11/01 13:32","price":572.63},{"date":"1397/11/01 14:08","price":574.63},{"date":"1397/11/01 15:32","price":573.63},{"date":"1397/11/01 16:08","price":575.38},{"date":"1397/11/01 16:32","price":574.63},{"date":"1397/11/01 17:08","price":576.63},{"date":"1397/11/01 18:08","price":577.38},{"date":"1397/11/01 18:32","price":577.63},{"date":"1397/11/01 19:08","price":577.88},{"date":"1397/11/01 19:32","price":577.63},{"date":"1397/11/01 20:08","price":575.63},{"date":"1397/11/01 20:32","price":575.38},{"date":"1397/11/01 21:08","price":576.88},{"date":"1397/11/01 22:08","price":575.38},{"date":"1397/11/01 23:08","price":576.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398