کمترین: 
3.236
بیشترین: 
3.352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.236
زمان: 
11/1 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 1 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 3.236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 03:08","price":3.319},{"date":"1397/11/01 03:32","price":3.325},{"date":"1397/11/01 04:08","price":3.32},{"date":"1397/11/01 04:32","price":3.318},{"date":"1397/11/01 05:08","price":3.303},{"date":"1397/11/01 05:32","price":3.316},{"date":"1397/11/01 06:08","price":3.321},{"date":"1397/11/01 06:32","price":3.329},{"date":"1397/11/01 07:08","price":3.332},{"date":"1397/11/01 07:32","price":3.335},{"date":"1397/11/01 08:08","price":3.349},{"date":"1397/11/01 08:32","price":3.343},{"date":"1397/11/01 09:08","price":3.319},{"date":"1397/11/01 09:32","price":3.352},{"date":"1397/11/01 10:08","price":3.346},{"date":"1397/11/01 10:32","price":3.337},{"date":"1397/11/01 11:08","price":3.341},{"date":"1397/11/01 12:08","price":3.316},{"date":"1397/11/01 12:32","price":3.332},{"date":"1397/11/01 13:08","price":3.331},{"date":"1397/11/01 13:32","price":3.327},{"date":"1397/11/01 14:08","price":3.299},{"date":"1397/11/01 15:08","price":3.298},{"date":"1397/11/01 15:32","price":3.272},{"date":"1397/11/01 16:08","price":3.323},{"date":"1397/11/01 16:32","price":3.307},{"date":"1397/11/01 17:08","price":3.305},{"date":"1397/11/01 18:08","price":3.331},{"date":"1397/11/01 18:32","price":3.339},{"date":"1397/11/01 19:08","price":3.336},{"date":"1397/11/01 19:32","price":3.329},{"date":"1397/11/01 20:08","price":3.312},{"date":"1397/11/01 20:32","price":3.3},{"date":"1397/11/01 21:08","price":3.28},{"date":"1397/11/01 21:32","price":3.24},{"date":"1397/11/01 22:08","price":3.236}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398