کمترین: 
1.4395
بیشترین: 
1.4553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4505
زمان: 
11/1 22:08
قیمت بنزین امروز 1 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 بهمن 1397 , 1.4505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 03:08","price":1.444},{"date":"1397/11/01 03:32","price":1.4422},{"date":"1397/11/01 04:08","price":1.4415},{"date":"1397/11/01 04:32","price":1.445},{"date":"1397/11/01 05:08","price":1.4428},{"date":"1397/11/01 05:32","price":1.4445},{"date":"1397/11/01 06:08","price":1.4485},{"date":"1397/11/01 06:32","price":1.454},{"date":"1397/11/01 07:08","price":1.4545},{"date":"1397/11/01 07:32","price":1.455},{"date":"1397/11/01 08:32","price":1.4553},{"date":"1397/11/01 09:08","price":1.4545},{"date":"1397/11/01 09:32","price":1.452},{"date":"1397/11/01 10:08","price":1.454},{"date":"1397/11/01 10:32","price":1.452},{"date":"1397/11/01 11:08","price":1.4515},{"date":"1397/11/01 11:32","price":1.4507},{"date":"1397/11/01 12:08","price":1.4459},{"date":"1397/11/01 12:32","price":1.445},{"date":"1397/11/01 13:08","price":1.4405},{"date":"1397/11/01 13:32","price":1.4395},{"date":"1397/11/01 14:08","price":1.4425},{"date":"1397/11/01 15:08","price":1.4441},{"date":"1397/11/01 15:32","price":1.4415},{"date":"1397/11/01 16:08","price":1.4481},{"date":"1397/11/01 16:32","price":1.4457},{"date":"1397/11/01 17:08","price":1.4539},{"date":"1397/11/01 18:08","price":1.454},{"date":"1397/11/01 18:32","price":1.4535},{"date":"1397/11/01 19:08","price":1.4526},{"date":"1397/11/01 19:32","price":1.4525},{"date":"1397/11/01 20:08","price":1.446},{"date":"1397/11/01 20:32","price":1.4465},{"date":"1397/11/01 21:08","price":1.4524},{"date":"1397/11/01 21:32","price":1.4512},{"date":"1397/11/01 22:08","price":1.4505}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398