کمترین: 
1.9061
بیشترین: 
1.9236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9197
زمان: 
11/1 22:08
قیمت نفت کوره امروز 1 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 1.9197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 03:08","price":1.9102},{"date":"1397/11/01 03:32","price":1.9078},{"date":"1397/11/01 04:08","price":1.9075},{"date":"1397/11/01 04:32","price":1.9101},{"date":"1397/11/01 05:08","price":1.9075},{"date":"1397/11/01 05:32","price":1.9093},{"date":"1397/11/01 06:08","price":1.9139},{"date":"1397/11/01 06:32","price":1.919},{"date":"1397/11/01 07:32","price":1.92},{"date":"1397/11/01 08:08","price":1.9201},{"date":"1397/11/01 08:32","price":1.9196},{"date":"1397/11/01 09:08","price":1.9183},{"date":"1397/11/01 09:32","price":1.917},{"date":"1397/11/01 10:08","price":1.9204},{"date":"1397/11/01 10:32","price":1.9184},{"date":"1397/11/01 11:08","price":1.9187},{"date":"1397/11/01 11:32","price":1.9147},{"date":"1397/11/01 12:08","price":1.9061},{"date":"1397/11/01 12:32","price":1.9082},{"date":"1397/11/01 13:08","price":1.9089},{"date":"1397/11/01 13:32","price":1.9064},{"date":"1397/11/01 14:08","price":1.9121},{"date":"1397/11/01 15:08","price":1.9124},{"date":"1397/11/01 15:32","price":1.9098},{"date":"1397/11/01 16:08","price":1.915},{"date":"1397/11/01 16:32","price":1.9126},{"date":"1397/11/01 17:08","price":1.92},{"date":"1397/11/01 18:08","price":1.9211},{"date":"1397/11/01 18:32","price":1.9227},{"date":"1397/11/01 19:08","price":1.9236},{"date":"1397/11/01 19:32","price":1.9234},{"date":"1397/11/01 20:08","price":1.9169},{"date":"1397/11/01 20:32","price":1.9167},{"date":"1397/11/01 21:08","price":1.9213},{"date":"1397/11/01 22:08","price":1.9197}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398