کمترین: 
62.29
بیشترین: 
62.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.81
زمان: 
11/1 23:08
قیمت نفت برنت امروز 1 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 62.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 03:08","price":62.39},{"date":"1397/11/01 03:32","price":62.31},{"date":"1397/11/01 04:08","price":62.29},{"date":"1397/11/01 04:32","price":62.41},{"date":"1397/11/01 05:08","price":62.34},{"date":"1397/11/01 05:32","price":62.46},{"date":"1397/11/01 06:08","price":62.64},{"date":"1397/11/01 06:32","price":62.9},{"date":"1397/11/01 07:32","price":62.93},{"date":"1397/11/01 08:08","price":62.95},{"date":"1397/11/01 08:32","price":62.94},{"date":"1397/11/01 09:08","price":62.91},{"date":"1397/11/01 09:32","price":62.79},{"date":"1397/11/01 10:08","price":62.91},{"date":"1397/11/01 10:32","price":62.79},{"date":"1397/11/01 11:08","price":62.77},{"date":"1397/11/01 11:32","price":62.72},{"date":"1397/11/01 12:08","price":62.48},{"date":"1397/11/01 12:32","price":62.49},{"date":"1397/11/01 13:08","price":62.45},{"date":"1397/11/01 13:32","price":62.41},{"date":"1397/11/01 14:08","price":62.61},{"date":"1397/11/01 15:32","price":62.53},{"date":"1397/11/01 16:08","price":62.77},{"date":"1397/11/01 16:32","price":62.63},{"date":"1397/11/01 17:08","price":62.93},{"date":"1397/11/01 18:08","price":62.99},{"date":"1397/11/01 18:32","price":62.98},{"date":"1397/11/01 19:08","price":62.95},{"date":"1397/11/01 19:32","price":62.91},{"date":"1397/11/01 20:08","price":62.69},{"date":"1397/11/01 20:32","price":62.68},{"date":"1397/11/01 21:08","price":62.84},{"date":"1397/11/01 21:32","price":62.75},{"date":"1397/11/01 22:08","price":62.58},{"date":"1397/11/01 23:08","price":62.81}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398