کمترین: 
53.64
بیشترین: 
54.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.22
زمان: 
11/1 22:08
قیمت نفت سبک امروز 1 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 بهمن 1397 , 54.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/01 03:08","price":53.78},{"date":"1397/11/01 03:32","price":53.66},{"date":"1397/11/01 04:08","price":53.64},{"date":"1397/11/01 04:32","price":53.8},{"date":"1397/11/01 05:08","price":53.73},{"date":"1397/11/01 05:32","price":53.8},{"date":"1397/11/01 06:08","price":53.97},{"date":"1397/11/01 06:32","price":54.22},{"date":"1397/11/01 07:08","price":54.2},{"date":"1397/11/01 07:32","price":54.27},{"date":"1397/11/01 09:08","price":54.23},{"date":"1397/11/01 09:32","price":54.14},{"date":"1397/11/01 10:08","price":54.23},{"date":"1397/11/01 10:32","price":54.16},{"date":"1397/11/01 11:32","price":54.11},{"date":"1397/11/01 12:08","price":53.92},{"date":"1397/11/01 12:32","price":53.95},{"date":"1397/11/01 13:08","price":53.88},{"date":"1397/11/01 14:08","price":54.02},{"date":"1397/11/01 15:08","price":53.98},{"date":"1397/11/01 15:32","price":53.95},{"date":"1397/11/01 16:08","price":54.14},{"date":"1397/11/01 16:32","price":54.02},{"date":"1397/11/01 17:08","price":54.22},{"date":"1397/11/01 18:08","price":54.32},{"date":"1397/11/01 18:32","price":54.3},{"date":"1397/11/01 19:08","price":54.26},{"date":"1397/11/01 19:32","price":54.2},{"date":"1397/11/01 20:08","price":54.02},{"date":"1397/11/01 20:32","price":54.06},{"date":"1397/11/01 21:08","price":54.23},{"date":"1397/11/01 21:32","price":54.18},{"date":"1397/11/01 22:08","price":54.22}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398