کمترین: 
54.04
بیشترین: 
54.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.04
زمان: 
10/30 13:08
قیمت نفت سبک امروز 30 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 دی 1397 , 54.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/30 13:08","price":54.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398