کمترین: 
1.9123
بیشترین: 
1.9152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9131
زمان: 
10/29 02:08
قیمت نفت کوره امروز 29 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 دی 1397 , 1.9131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":1.9152},{"date":"1397/10/29 00:32","price":1.9127},{"date":"1397/10/29 01:08","price":1.9124},{"date":"1397/10/29 01:32","price":1.9123},{"date":"1397/10/29 02:08","price":1.9131}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398