کمترین: 
53.69
بیشترین: 
53.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.73
زمان: 
10/29 01:32
قیمت نفت سبک امروز 29 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 دی 1397 , 53.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/29 00:08","price":53.8},{"date":"1397/10/29 00:32","price":53.69},{"date":"1397/10/29 01:08","price":53.78},{"date":"1397/10/29 01:32","price":53.73}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398