کمترین: 
1288.34
بیشترین: 
1292.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1288.34
زمان: 
10/28 13:00
قیمت اونس طلا امروز 28 دی 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 دی 1397 , 1288.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 01:00","price":1291.67},{"date":"1397/10/28 01:30","price":1292.06},{"date":"1397/10/28 04:00","price":1292.26},{"date":"1397/10/28 04:30","price":1290.94},{"date":"1397/10/28 07:00","price":1291.02},{"date":"1397/10/28 07:30","price":1292.11},{"date":"1397/10/28 10:00","price":1291.12},{"date":"1397/10/28 10:30","price":1291.64},{"date":"1397/10/28 13:00","price":1288.34}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398