کمترین: 
566.25
بیشترین: 
577.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575.63
زمان: 
10/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 دی 1397 , 575.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:32","price":566.5},{"date":"1397/10/28 01:08","price":566.63},{"date":"1397/10/28 01:32","price":566.38},{"date":"1397/10/28 02:08","price":566.25},{"date":"1397/10/28 05:08","price":569.75},{"date":"1397/10/28 05:32","price":570.13},{"date":"1397/10/28 06:08","price":569.5},{"date":"1397/10/28 06:32","price":569},{"date":"1397/10/28 07:08","price":569.88},{"date":"1397/10/28 08:08","price":569.63},{"date":"1397/10/28 08:32","price":569.88},{"date":"1397/10/28 09:08","price":570.38},{"date":"1397/10/28 09:32","price":571.13},{"date":"1397/10/28 10:08","price":570.88},{"date":"1397/10/28 10:32","price":570.75},{"date":"1397/10/28 11:08","price":569.25},{"date":"1397/10/28 11:32","price":569.88},{"date":"1397/10/28 12:08","price":569.38},{"date":"1397/10/28 12:32","price":569.25},{"date":"1397/10/28 13:08","price":568.88},{"date":"1397/10/28 14:08","price":569.63},{"date":"1397/10/28 14:32","price":571.25},{"date":"1397/10/28 15:08","price":570.38},{"date":"1397/10/28 15:32","price":571.63},{"date":"1397/10/28 16:08","price":568.5},{"date":"1397/10/28 16:32","price":569.13},{"date":"1397/10/28 17:08","price":569.38},{"date":"1397/10/28 17:32","price":570.63},{"date":"1397/10/28 18:08","price":569.13},{"date":"1397/10/28 18:32","price":566.38},{"date":"1397/10/28 19:08","price":573.88},{"date":"1397/10/28 19:32","price":577.13},{"date":"1397/10/28 20:08","price":574.75},{"date":"1397/10/28 21:08","price":574.63},{"date":"1397/10/28 22:08","price":575.5},{"date":"1397/10/28 22:32","price":575.88},{"date":"1397/10/28 23:08","price":575.25},{"date":"1397/10/28 23:32","price":575.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398