کمترین: 
3.24
بیشترین: 
3.481
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.447
زمان: 
10/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 دی 1397 , 3.447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:08","price":3.414},{"date":"1397/10/28 00:32","price":3.397},{"date":"1397/10/28 01:08","price":3.413},{"date":"1397/10/28 02:08","price":3.412},{"date":"1397/10/28 03:08","price":3.431},{"date":"1397/10/28 03:32","price":3.433},{"date":"1397/10/28 04:08","price":3.422},{"date":"1397/10/28 04:32","price":3.385},{"date":"1397/10/28 05:08","price":3.399},{"date":"1397/10/28 05:32","price":3.412},{"date":"1397/10/28 06:08","price":3.399},{"date":"1397/10/28 06:32","price":3.394},{"date":"1397/10/28 07:08","price":3.391},{"date":"1397/10/28 07:32","price":3.412},{"date":"1397/10/28 08:08","price":3.413},{"date":"1397/10/28 08:32","price":3.393},{"date":"1397/10/28 09:08","price":3.342},{"date":"1397/10/28 09:32","price":3.339},{"date":"1397/10/28 10:08","price":3.351},{"date":"1397/10/28 10:32","price":3.368},{"date":"1397/10/28 11:08","price":3.353},{"date":"1397/10/28 11:32","price":3.323},{"date":"1397/10/28 12:08","price":3.325},{"date":"1397/10/28 12:32","price":3.322},{"date":"1397/10/28 13:08","price":3.319},{"date":"1397/10/28 14:08","price":3.321},{"date":"1397/10/28 14:32","price":3.327},{"date":"1397/10/28 15:08","price":3.325},{"date":"1397/10/28 15:32","price":3.324},{"date":"1397/10/28 16:08","price":3.301},{"date":"1397/10/28 16:32","price":3.297},{"date":"1397/10/28 17:08","price":3.24},{"date":"1397/10/28 17:32","price":3.244},{"date":"1397/10/28 18:08","price":3.256},{"date":"1397/10/28 18:32","price":3.266},{"date":"1397/10/28 19:08","price":3.272},{"date":"1397/10/28 19:32","price":3.283},{"date":"1397/10/28 20:08","price":3.282},{"date":"1397/10/28 21:08","price":3.314},{"date":"1397/10/28 22:08","price":3.334},{"date":"1397/10/28 22:32","price":3.414},{"date":"1397/10/28 23:08","price":3.481},{"date":"1397/10/28 23:32","price":3.447}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398