کمترین: 
1.424
بیشترین: 
1.4615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4487
زمان: 
10/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 دی 1397 , 1.4487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:08","price":1.4305},{"date":"1397/10/28 00:32","price":1.429},{"date":"1397/10/28 01:08","price":1.4295},{"date":"1397/10/28 01:32","price":1.4275},{"date":"1397/10/28 03:08","price":1.4255},{"date":"1397/10/28 03:32","price":1.424},{"date":"1397/10/28 04:08","price":1.4285},{"date":"1397/10/28 04:32","price":1.4295},{"date":"1397/10/28 05:08","price":1.436},{"date":"1397/10/28 05:32","price":1.4365},{"date":"1397/10/28 06:08","price":1.4355},{"date":"1397/10/28 06:32","price":1.4345},{"date":"1397/10/28 07:08","price":1.4365},{"date":"1397/10/28 08:08","price":1.436},{"date":"1397/10/28 08:32","price":1.4365},{"date":"1397/10/28 09:08","price":1.437},{"date":"1397/10/28 09:32","price":1.4385},{"date":"1397/10/28 10:08","price":1.4395},{"date":"1397/10/28 10:32","price":1.44},{"date":"1397/10/28 11:08","price":1.4365},{"date":"1397/10/28 11:32","price":1.4355},{"date":"1397/10/28 12:08","price":1.4325},{"date":"1397/10/28 12:32","price":1.4315},{"date":"1397/10/28 13:08","price":1.4325},{"date":"1397/10/28 14:08","price":1.4365},{"date":"1397/10/28 14:32","price":1.4434},{"date":"1397/10/28 15:08","price":1.4413},{"date":"1397/10/28 15:32","price":1.4446},{"date":"1397/10/28 16:08","price":1.436},{"date":"1397/10/28 16:32","price":1.4385},{"date":"1397/10/28 17:08","price":1.4375},{"date":"1397/10/28 17:32","price":1.4472},{"date":"1397/10/28 18:08","price":1.4415},{"date":"1397/10/28 18:32","price":1.435},{"date":"1397/10/28 19:08","price":1.4577},{"date":"1397/10/28 19:32","price":1.4615},{"date":"1397/10/28 20:08","price":1.4492},{"date":"1397/10/28 21:08","price":1.4408},{"date":"1397/10/28 22:08","price":1.4447},{"date":"1397/10/28 22:32","price":1.4475},{"date":"1397/10/28 23:08","price":1.4538},{"date":"1397/10/28 23:32","price":1.4487}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398