کمترین: 
1.8809
بیشترین: 
1.9167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9167
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 دی 1397 , 1.9167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:08","price":1.8868},{"date":"1397/10/28 00:32","price":1.8841},{"date":"1397/10/28 01:08","price":1.883},{"date":"1397/10/28 01:32","price":1.8822},{"date":"1397/10/28 02:08","price":1.8826},{"date":"1397/10/28 03:08","price":1.8814},{"date":"1397/10/28 03:32","price":1.8809},{"date":"1397/10/28 04:08","price":1.8858},{"date":"1397/10/28 04:32","price":1.8855},{"date":"1397/10/28 05:08","price":1.8931},{"date":"1397/10/28 05:32","price":1.8944},{"date":"1397/10/28 06:08","price":1.8929},{"date":"1397/10/28 06:32","price":1.8925},{"date":"1397/10/28 07:08","price":1.8938},{"date":"1397/10/28 07:32","price":1.8942},{"date":"1397/10/28 08:08","price":1.8929},{"date":"1397/10/28 08:32","price":1.8942},{"date":"1397/10/28 09:08","price":1.8955},{"date":"1397/10/28 09:32","price":1.8971},{"date":"1397/10/28 10:08","price":1.8967},{"date":"1397/10/28 10:32","price":1.8974},{"date":"1397/10/28 11:08","price":1.8932},{"date":"1397/10/28 11:32","price":1.8933},{"date":"1397/10/28 12:08","price":1.894},{"date":"1397/10/28 12:32","price":1.892},{"date":"1397/10/28 13:08","price":1.8901},{"date":"1397/10/28 14:08","price":1.8948},{"date":"1397/10/28 14:32","price":1.898},{"date":"1397/10/28 15:08","price":1.8956},{"date":"1397/10/28 15:32","price":1.9002},{"date":"1397/10/28 16:08","price":1.8892},{"date":"1397/10/28 16:32","price":1.8927},{"date":"1397/10/28 17:08","price":1.8933},{"date":"1397/10/28 17:32","price":1.8971},{"date":"1397/10/28 18:08","price":1.8912},{"date":"1397/10/28 18:32","price":1.8846},{"date":"1397/10/28 19:08","price":1.9095},{"date":"1397/10/28 19:32","price":1.916},{"date":"1397/10/28 20:08","price":1.9133},{"date":"1397/10/28 21:08","price":1.9118},{"date":"1397/10/28 22:08","price":1.9148},{"date":"1397/10/28 22:32","price":1.9161},{"date":"1397/10/28 23:08","price":1.9165},{"date":"1397/10/28 23:32","price":1.9167}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398