کمترین: 
61.16
بیشترین: 
62.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.76
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 دی 1397 , 62.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:08","price":61.3},{"date":"1397/10/28 00:32","price":61.23},{"date":"1397/10/28 01:08","price":61.22},{"date":"1397/10/28 02:08","price":61.21},{"date":"1397/10/28 02:32","price":61.16},{"date":"1397/10/28 05:08","price":61.66},{"date":"1397/10/28 05:32","price":61.73},{"date":"1397/10/28 06:08","price":61.67},{"date":"1397/10/28 06:32","price":61.62},{"date":"1397/10/28 07:08","price":61.72},{"date":"1397/10/28 07:32","price":61.73},{"date":"1397/10/28 08:08","price":61.69},{"date":"1397/10/28 08:32","price":61.73},{"date":"1397/10/28 09:08","price":61.77},{"date":"1397/10/28 09:32","price":61.87},{"date":"1397/10/28 10:32","price":61.91},{"date":"1397/10/28 11:08","price":61.73},{"date":"1397/10/28 12:08","price":61.65},{"date":"1397/10/28 12:32","price":61.62},{"date":"1397/10/28 14:08","price":61.77},{"date":"1397/10/28 14:32","price":62.04},{"date":"1397/10/28 15:08","price":61.89},{"date":"1397/10/28 15:32","price":62.09},{"date":"1397/10/28 16:08","price":61.67},{"date":"1397/10/28 16:32","price":61.76},{"date":"1397/10/28 17:08","price":61.77},{"date":"1397/10/28 17:32","price":62},{"date":"1397/10/28 18:08","price":61.87},{"date":"1397/10/28 18:32","price":61.67},{"date":"1397/10/28 19:08","price":62.53},{"date":"1397/10/28 19:32","price":62.89},{"date":"1397/10/28 20:08","price":62.7},{"date":"1397/10/28 21:08","price":62.53},{"date":"1397/10/28 22:08","price":62.69},{"date":"1397/10/28 22:32","price":62.74},{"date":"1397/10/28 23:08","price":62.62},{"date":"1397/10/28 23:32","price":62.76}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398