کمترین: 
52.13
بیشترین: 
53.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.87
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 دی 1397 , 53.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/28 00:08","price":52.38},{"date":"1397/10/28 00:32","price":52.27},{"date":"1397/10/28 01:08","price":52.24},{"date":"1397/10/28 01:32","price":52.23},{"date":"1397/10/28 02:08","price":52.22},{"date":"1397/10/28 03:08","price":52.13},{"date":"1397/10/28 03:32","price":52.16},{"date":"1397/10/28 04:08","price":52.34},{"date":"1397/10/28 04:32","price":52.38},{"date":"1397/10/28 05:08","price":52.66},{"date":"1397/10/28 05:32","price":52.69},{"date":"1397/10/28 06:08","price":52.61},{"date":"1397/10/28 06:32","price":52.55},{"date":"1397/10/28 07:08","price":52.62},{"date":"1397/10/28 07:32","price":52.63},{"date":"1397/10/28 08:08","price":52.6},{"date":"1397/10/28 08:32","price":52.63},{"date":"1397/10/28 09:08","price":52.67},{"date":"1397/10/28 09:32","price":52.73},{"date":"1397/10/28 10:08","price":52.71},{"date":"1397/10/28 10:32","price":52.75},{"date":"1397/10/28 11:08","price":52.6},{"date":"1397/10/28 11:32","price":52.61},{"date":"1397/10/28 12:08","price":52.55},{"date":"1397/10/28 12:32","price":52.52},{"date":"1397/10/28 14:08","price":52.67},{"date":"1397/10/28 14:32","price":52.84},{"date":"1397/10/28 15:08","price":52.76},{"date":"1397/10/28 15:32","price":52.91},{"date":"1397/10/28 16:08","price":52.6},{"date":"1397/10/28 16:32","price":52.61},{"date":"1397/10/28 17:08","price":52.63},{"date":"1397/10/28 17:32","price":52.87},{"date":"1397/10/28 18:08","price":52.73},{"date":"1397/10/28 18:32","price":52.45},{"date":"1397/10/28 19:08","price":53.37},{"date":"1397/10/28 19:32","price":53.84},{"date":"1397/10/28 20:08","price":53.66},{"date":"1397/10/28 21:08","price":53.61},{"date":"1397/10/28 22:08","price":53.72},{"date":"1397/10/28 22:32","price":53.73},{"date":"1397/10/28 23:08","price":53.7},{"date":"1397/10/28 23:32","price":53.87}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398