کمترین: 
3.39
بیشترین: 
3.563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.411
زمان: 
10/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 دی 1397 , 3.411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":3.39},{"date":"1397/10/27 00:32","price":3.397},{"date":"1397/10/27 01:08","price":3.393},{"date":"1397/10/27 01:32","price":3.403},{"date":"1397/10/27 02:08","price":3.404},{"date":"1397/10/27 03:08","price":3.415},{"date":"1397/10/27 03:32","price":3.432},{"date":"1397/10/27 04:08","price":3.42},{"date":"1397/10/27 04:32","price":3.428},{"date":"1397/10/27 05:08","price":3.437},{"date":"1397/10/27 05:32","price":3.43},{"date":"1397/10/27 06:08","price":3.429},{"date":"1397/10/27 07:08","price":3.431},{"date":"1397/10/27 07:32","price":3.422},{"date":"1397/10/27 08:08","price":3.431},{"date":"1397/10/27 08:32","price":3.462},{"date":"1397/10/27 09:08","price":3.451},{"date":"1397/10/27 09:32","price":3.446},{"date":"1397/10/27 10:32","price":3.463},{"date":"1397/10/27 11:08","price":3.462},{"date":"1397/10/27 11:32","price":3.503},{"date":"1397/10/27 12:08","price":3.539},{"date":"1397/10/27 12:32","price":3.55},{"date":"1397/10/27 16:08","price":3.545},{"date":"1397/10/27 17:08","price":3.563},{"date":"1397/10/27 17:32","price":3.546},{"date":"1397/10/27 18:08","price":3.543},{"date":"1397/10/27 19:08","price":3.526},{"date":"1397/10/27 20:08","price":3.394},{"date":"1397/10/27 20:32","price":3.436},{"date":"1397/10/27 21:08","price":3.478},{"date":"1397/10/27 21:32","price":3.506},{"date":"1397/10/27 22:08","price":3.488},{"date":"1397/10/27 22:32","price":3.438},{"date":"1397/10/27 23:08","price":3.406},{"date":"1397/10/27 23:32","price":3.411}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398