کمترین: 
1.385
بیشترین: 
1.4315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4315
زمان: 
10/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 دی 1397 , 1.4315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":1.4178},{"date":"1397/10/27 00:32","price":1.417},{"date":"1397/10/27 01:08","price":1.4164},{"date":"1397/10/27 01:32","price":1.4155},{"date":"1397/10/27 02:08","price":1.416},{"date":"1397/10/27 03:08","price":1.4135},{"date":"1397/10/27 04:08","price":1.4115},{"date":"1397/10/27 04:32","price":1.4105},{"date":"1397/10/27 05:08","price":1.4115},{"date":"1397/10/27 05:32","price":1.406},{"date":"1397/10/27 06:08","price":1.4095},{"date":"1397/10/27 08:08","price":1.4085},{"date":"1397/10/27 09:08","price":1.408},{"date":"1397/10/27 09:32","price":1.4088},{"date":"1397/10/27 10:08","price":1.4075},{"date":"1397/10/27 11:08","price":1.4055},{"date":"1397/10/27 11:32","price":1.4062},{"date":"1397/10/27 12:08","price":1.4039},{"date":"1397/10/27 12:32","price":1.404},{"date":"1397/10/27 16:08","price":1.3875},{"date":"1397/10/27 17:08","price":1.385},{"date":"1397/10/27 17:32","price":1.3921},{"date":"1397/10/27 18:08","price":1.3954},{"date":"1397/10/27 19:08","price":1.4015},{"date":"1397/10/27 20:08","price":1.4075},{"date":"1397/10/27 20:32","price":1.4056},{"date":"1397/10/27 21:08","price":1.414},{"date":"1397/10/27 21:32","price":1.4165},{"date":"1397/10/27 22:08","price":1.4284},{"date":"1397/10/27 22:32","price":1.4261},{"date":"1397/10/27 23:08","price":1.4302},{"date":"1397/10/27 23:32","price":1.4315}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398