کمترین: 
559.88
بیشترین: 
570.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.5
زمان: 
10/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 دی 1397 , 567.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":570.38},{"date":"1397/10/27 00:32","price":570.88},{"date":"1397/10/27 01:08","price":570.63},{"date":"1397/10/27 05:08","price":568.38},{"date":"1397/10/27 05:32","price":566.88},{"date":"1397/10/27 06:08","price":568},{"date":"1397/10/27 06:32","price":568.5},{"date":"1397/10/27 07:08","price":568.63},{"date":"1397/10/27 07:32","price":568.25},{"date":"1397/10/27 08:32","price":567.88},{"date":"1397/10/27 09:08","price":567.75},{"date":"1397/10/27 09:32","price":568},{"date":"1397/10/27 10:08","price":567.75},{"date":"1397/10/27 11:08","price":566.75},{"date":"1397/10/27 11:32","price":566.13},{"date":"1397/10/27 12:08","price":565.25},{"date":"1397/10/27 12:32","price":566},{"date":"1397/10/27 16:08","price":561.63},{"date":"1397/10/27 17:08","price":559.88},{"date":"1397/10/27 17:32","price":561},{"date":"1397/10/27 18:08","price":562.13},{"date":"1397/10/27 19:08","price":562.25},{"date":"1397/10/27 20:08","price":563.38},{"date":"1397/10/27 20:32","price":563.13},{"date":"1397/10/27 21:08","price":564.63},{"date":"1397/10/27 21:32","price":564.38},{"date":"1397/10/27 22:08","price":567.25},{"date":"1397/10/27 22:32","price":566.13},{"date":"1397/10/27 23:08","price":567.63},{"date":"1397/10/27 23:32","price":567.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398