کمترین: 
1.862
بیشترین: 
1.8952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8849
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 دی 1397 , 1.8849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":1.8943},{"date":"1397/10/27 00:32","price":1.8952},{"date":"1397/10/27 01:08","price":1.8939},{"date":"1397/10/27 02:08","price":1.8938},{"date":"1397/10/27 03:08","price":1.8896},{"date":"1397/10/27 03:32","price":1.8897},{"date":"1397/10/27 04:08","price":1.887},{"date":"1397/10/27 04:32","price":1.8865},{"date":"1397/10/27 05:08","price":1.8874},{"date":"1397/10/27 05:32","price":1.8826},{"date":"1397/10/27 06:08","price":1.8855},{"date":"1397/10/27 06:32","price":1.8874},{"date":"1397/10/27 07:08","price":1.8876},{"date":"1397/10/27 07:32","price":1.8866},{"date":"1397/10/27 08:08","price":1.8863},{"date":"1397/10/27 08:32","price":1.8859},{"date":"1397/10/27 09:08","price":1.8849},{"date":"1397/10/27 09:32","price":1.886},{"date":"1397/10/27 10:08","price":1.8853},{"date":"1397/10/27 10:32","price":1.886},{"date":"1397/10/27 11:08","price":1.8829},{"date":"1397/10/27 11:32","price":1.8823},{"date":"1397/10/27 12:08","price":1.8789},{"date":"1397/10/27 12:32","price":1.8782},{"date":"1397/10/27 16:08","price":1.8645},{"date":"1397/10/27 17:08","price":1.862},{"date":"1397/10/27 17:32","price":1.8661},{"date":"1397/10/27 18:08","price":1.8685},{"date":"1397/10/27 19:08","price":1.8696},{"date":"1397/10/27 20:08","price":1.8726},{"date":"1397/10/27 20:32","price":1.8729},{"date":"1397/10/27 21:08","price":1.8775},{"date":"1397/10/27 21:32","price":1.8759},{"date":"1397/10/27 22:08","price":1.8857},{"date":"1397/10/27 22:32","price":1.8826},{"date":"1397/10/27 23:08","price":1.8836},{"date":"1397/10/27 23:32","price":1.8849}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398