کمترین: 
60.24
بیشترین: 
61.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.37
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 دی 1397 , 61.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":61.34},{"date":"1397/10/27 00:32","price":61.41},{"date":"1397/10/27 01:08","price":61.35},{"date":"1397/10/27 01:32","price":61.33},{"date":"1397/10/27 02:08","price":61.3},{"date":"1397/10/27 03:08","price":61.29},{"date":"1397/10/27 05:08","price":61.11},{"date":"1397/10/27 05:32","price":60.84},{"date":"1397/10/27 06:08","price":61.02},{"date":"1397/10/27 06:32","price":61.03},{"date":"1397/10/27 07:08","price":61.04},{"date":"1397/10/27 07:32","price":61.03},{"date":"1397/10/27 08:08","price":61.05},{"date":"1397/10/27 08:32","price":61.03},{"date":"1397/10/27 09:08","price":60.99},{"date":"1397/10/27 09:32","price":61.03},{"date":"1397/10/27 10:08","price":61.01},{"date":"1397/10/27 10:32","price":61.06},{"date":"1397/10/27 11:08","price":60.98},{"date":"1397/10/27 11:32","price":60.92},{"date":"1397/10/27 12:08","price":60.88},{"date":"1397/10/27 12:32","price":60.86},{"date":"1397/10/27 16:08","price":60.24},{"date":"1397/10/27 17:08","price":60.25},{"date":"1397/10/27 17:32","price":60.51},{"date":"1397/10/27 18:08","price":60.69},{"date":"1397/10/27 19:08","price":60.74},{"date":"1397/10/27 20:08","price":60.87},{"date":"1397/10/27 20:32","price":60.81},{"date":"1397/10/27 21:08","price":61.01},{"date":"1397/10/27 21:32","price":60.98},{"date":"1397/10/27 22:08","price":61.31},{"date":"1397/10/27 22:32","price":61.19},{"date":"1397/10/27 23:08","price":61.3},{"date":"1397/10/27 23:32","price":61.37}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398