کمترین: 
51.22
بیشترین: 
52.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.41
زمان: 
10/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 دی 1397 , 52.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/27 00:08","price":52.41},{"date":"1397/10/27 00:32","price":52.42},{"date":"1397/10/27 01:08","price":52.35},{"date":"1397/10/27 01:32","price":52.34},{"date":"1397/10/27 02:08","price":52.33},{"date":"1397/10/27 03:08","price":52.25},{"date":"1397/10/27 04:08","price":52.18},{"date":"1397/10/27 04:32","price":52.08},{"date":"1397/10/27 05:08","price":52.11},{"date":"1397/10/27 05:32","price":51.85},{"date":"1397/10/27 06:08","price":52},{"date":"1397/10/27 06:32","price":52.02},{"date":"1397/10/27 07:08","price":52.05},{"date":"1397/10/27 07:32","price":52.03},{"date":"1397/10/27 08:08","price":52.02},{"date":"1397/10/27 09:08","price":51.97},{"date":"1397/10/27 09:32","price":52.01},{"date":"1397/10/27 10:08","price":51.98},{"date":"1397/10/27 10:32","price":52},{"date":"1397/10/27 11:08","price":51.93},{"date":"1397/10/27 11:32","price":51.91},{"date":"1397/10/27 12:08","price":51.88},{"date":"1397/10/27 12:32","price":51.86},{"date":"1397/10/27 16:08","price":51.25},{"date":"1397/10/27 17:08","price":51.22},{"date":"1397/10/27 17:32","price":51.45},{"date":"1397/10/27 18:08","price":51.58},{"date":"1397/10/27 19:08","price":51.53},{"date":"1397/10/27 20:08","price":51.61},{"date":"1397/10/27 20:32","price":51.65},{"date":"1397/10/27 21:08","price":51.84},{"date":"1397/10/27 21:32","price":51.8},{"date":"1397/10/27 22:08","price":52.08},{"date":"1397/10/27 22:32","price":51.99},{"date":"1397/10/27 23:08","price":52.14},{"date":"1397/10/27 23:32","price":52.41}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398