کمترین: 
22.53
بیشترین: 
23.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.42
زمان: 
10/26 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 26 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 26 دی 1397 , 23.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 11:08","price":22.55},{"date":"1397/10/26 12:08","price":22.63},{"date":"1397/10/26 12:32","price":22.53},{"date":"1397/10/26 13:08","price":22.86},{"date":"1397/10/26 13:32","price":22.8},{"date":"1397/10/26 14:08","price":22.97},{"date":"1397/10/26 14:32","price":22.98},{"date":"1397/10/26 15:08","price":23.14},{"date":"1397/10/26 15:32","price":23.17},{"date":"1397/10/26 16:08","price":23.19},{"date":"1397/10/26 16:32","price":23.17},{"date":"1397/10/26 17:08","price":23.16},{"date":"1397/10/26 17:32","price":23.03},{"date":"1397/10/26 18:08","price":22.94},{"date":"1397/10/26 18:32","price":22.95},{"date":"1397/10/26 19:08","price":23.11},{"date":"1397/10/26 19:32","price":23.15},{"date":"1397/10/26 20:08","price":23.28},{"date":"1397/10/26 20:32","price":23.39},{"date":"1397/10/26 21:08","price":23.42}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398