کمترین: 
3.365
بیشترین: 
3.652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.365
زمان: 
10/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 دی 1397 , 3.365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 01:08","price":3.443},{"date":"1397/10/26 01:32","price":3.446},{"date":"1397/10/26 02:08","price":3.444},{"date":"1397/10/26 03:08","price":3.479},{"date":"1397/10/26 03:32","price":3.465},{"date":"1397/10/26 04:08","price":3.475},{"date":"1397/10/26 04:32","price":3.465},{"date":"1397/10/26 05:08","price":3.478},{"date":"1397/10/26 05:32","price":3.477},{"date":"1397/10/26 06:08","price":3.463},{"date":"1397/10/26 06:32","price":3.449},{"date":"1397/10/26 07:32","price":3.447},{"date":"1397/10/26 08:08","price":3.45},{"date":"1397/10/26 08:32","price":3.447},{"date":"1397/10/26 09:08","price":3.399},{"date":"1397/10/26 10:08","price":3.393},{"date":"1397/10/26 10:32","price":3.404},{"date":"1397/10/26 11:08","price":3.406},{"date":"1397/10/26 12:08","price":3.48},{"date":"1397/10/26 12:32","price":3.478},{"date":"1397/10/26 13:08","price":3.475},{"date":"1397/10/26 13:32","price":3.525},{"date":"1397/10/26 14:08","price":3.513},{"date":"1397/10/26 14:32","price":3.489},{"date":"1397/10/26 15:08","price":3.498},{"date":"1397/10/26 15:32","price":3.515},{"date":"1397/10/26 16:08","price":3.51},{"date":"1397/10/26 16:32","price":3.543},{"date":"1397/10/26 17:08","price":3.551},{"date":"1397/10/26 17:32","price":3.617},{"date":"1397/10/26 18:08","price":3.652},{"date":"1397/10/26 18:32","price":3.63},{"date":"1397/10/26 19:08","price":3.631},{"date":"1397/10/26 19:32","price":3.647},{"date":"1397/10/26 20:08","price":3.612},{"date":"1397/10/26 20:32","price":3.554},{"date":"1397/10/26 21:08","price":3.495},{"date":"1397/10/26 22:08","price":3.458},{"date":"1397/10/26 22:32","price":3.402},{"date":"1397/10/26 23:08","price":3.385},{"date":"1397/10/26 23:32","price":3.365}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398