کمترین: 
1.3875
بیشترین: 
1.4192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.415
زمان: 
10/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 دی 1397 , 1.415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 00:08","price":1.4135},{"date":"1397/10/26 00:32","price":1.415},{"date":"1397/10/26 01:08","price":1.411},{"date":"1397/10/26 01:32","price":1.4112},{"date":"1397/10/26 02:08","price":1.4105},{"date":"1397/10/26 03:08","price":1.406},{"date":"1397/10/26 03:32","price":1.4055},{"date":"1397/10/26 04:08","price":1.4045},{"date":"1397/10/26 04:32","price":1.4065},{"date":"1397/10/26 05:08","price":1.404},{"date":"1397/10/26 05:32","price":1.4085},{"date":"1397/10/26 06:32","price":1.409},{"date":"1397/10/26 07:32","price":1.4085},{"date":"1397/10/26 08:08","price":1.41},{"date":"1397/10/26 08:32","price":1.4115},{"date":"1397/10/26 09:08","price":1.4128},{"date":"1397/10/26 10:08","price":1.4145},{"date":"1397/10/26 10:32","price":1.413},{"date":"1397/10/26 11:08","price":1.4155},{"date":"1397/10/26 12:08","price":1.4162},{"date":"1397/10/26 12:32","price":1.4185},{"date":"1397/10/26 13:08","price":1.4192},{"date":"1397/10/26 13:32","price":1.4062},{"date":"1397/10/26 14:08","price":1.4101},{"date":"1397/10/26 14:32","price":1.407},{"date":"1397/10/26 15:32","price":1.4025},{"date":"1397/10/26 16:08","price":1.4015},{"date":"1397/10/26 16:32","price":1.4018},{"date":"1397/10/26 17:08","price":1.4005},{"date":"1397/10/26 17:32","price":1.3995},{"date":"1397/10/26 18:08","price":1.407},{"date":"1397/10/26 18:32","price":1.4081},{"date":"1397/10/26 19:08","price":1.4103},{"date":"1397/10/26 19:32","price":1.3875},{"date":"1397/10/26 20:08","price":1.3916},{"date":"1397/10/26 20:32","price":1.4045},{"date":"1397/10/26 21:08","price":1.4005},{"date":"1397/10/26 22:08","price":1.3995},{"date":"1397/10/26 22:32","price":1.402},{"date":"1397/10/26 23:08","price":1.4112},{"date":"1397/10/26 23:32","price":1.415}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398