کمترین: 
559.5
بیشترین: 
569.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569.63
زمان: 
10/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 دی 1397 , 569.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 00:08","price":562},{"date":"1397/10/26 00:32","price":562.38},{"date":"1397/10/26 01:32","price":562},{"date":"1397/10/26 02:08","price":561.5},{"date":"1397/10/26 05:08","price":560},{"date":"1397/10/26 05:32","price":561.88},{"date":"1397/10/26 06:08","price":562.25},{"date":"1397/10/26 06:32","price":562.5},{"date":"1397/10/26 07:32","price":562.13},{"date":"1397/10/26 08:08","price":562.63},{"date":"1397/10/26 08:32","price":563.25},{"date":"1397/10/26 09:08","price":563.5},{"date":"1397/10/26 10:08","price":564.25},{"date":"1397/10/26 10:32","price":563.63},{"date":"1397/10/26 11:08","price":563.38},{"date":"1397/10/26 12:08","price":565.13},{"date":"1397/10/26 12:32","price":565.38},{"date":"1397/10/26 13:08","price":567.13},{"date":"1397/10/26 13:32","price":562.63},{"date":"1397/10/26 14:08","price":563.88},{"date":"1397/10/26 14:32","price":562.88},{"date":"1397/10/26 15:08","price":562.38},{"date":"1397/10/26 15:32","price":560.38},{"date":"1397/10/26 16:32","price":559.88},{"date":"1397/10/26 17:08","price":559.5},{"date":"1397/10/26 17:32","price":559.88},{"date":"1397/10/26 18:08","price":564.13},{"date":"1397/10/26 18:32","price":567},{"date":"1397/10/26 19:08","price":566.63},{"date":"1397/10/26 19:32","price":563.88},{"date":"1397/10/26 20:08","price":565.63},{"date":"1397/10/26 20:32","price":568.38},{"date":"1397/10/26 21:08","price":566.13},{"date":"1397/10/26 22:08","price":567.13},{"date":"1397/10/26 22:32","price":565.88},{"date":"1397/10/26 23:08","price":567.88},{"date":"1397/10/26 23:32","price":569.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398