کمترین: 
1.8622
بیشترین: 
1.8906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8897
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 دی 1397 , 1.8897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 00:08","price":1.8718},{"date":"1397/10/26 00:32","price":1.8727},{"date":"1397/10/26 01:08","price":1.8714},{"date":"1397/10/26 01:32","price":1.8706},{"date":"1397/10/26 02:08","price":1.8687},{"date":"1397/10/26 03:08","price":1.8667},{"date":"1397/10/26 03:32","price":1.8663},{"date":"1397/10/26 04:08","price":1.8641},{"date":"1397/10/26 04:32","price":1.8661},{"date":"1397/10/26 05:08","price":1.8639},{"date":"1397/10/26 05:32","price":1.8692},{"date":"1397/10/26 06:08","price":1.87},{"date":"1397/10/26 06:32","price":1.8705},{"date":"1397/10/26 07:32","price":1.8691},{"date":"1397/10/26 08:08","price":1.8708},{"date":"1397/10/26 08:32","price":1.8726},{"date":"1397/10/26 09:08","price":1.8738},{"date":"1397/10/26 10:08","price":1.8761},{"date":"1397/10/26 10:32","price":1.8746},{"date":"1397/10/26 11:08","price":1.8745},{"date":"1397/10/26 12:08","price":1.8811},{"date":"1397/10/26 12:32","price":1.8815},{"date":"1397/10/26 13:08","price":1.8865},{"date":"1397/10/26 13:32","price":1.8701},{"date":"1397/10/26 14:08","price":1.8756},{"date":"1397/10/26 14:32","price":1.8719},{"date":"1397/10/26 15:08","price":1.8699},{"date":"1397/10/26 15:32","price":1.864},{"date":"1397/10/26 16:08","price":1.8636},{"date":"1397/10/26 16:32","price":1.8633},{"date":"1397/10/26 17:08","price":1.8622},{"date":"1397/10/26 17:32","price":1.8641},{"date":"1397/10/26 18:08","price":1.878},{"date":"1397/10/26 18:32","price":1.8888},{"date":"1397/10/26 19:08","price":1.884},{"date":"1397/10/26 19:32","price":1.8753},{"date":"1397/10/26 20:08","price":1.8846},{"date":"1397/10/26 20:32","price":1.8906},{"date":"1397/10/26 21:08","price":1.8822},{"date":"1397/10/26 22:08","price":1.885},{"date":"1397/10/26 22:32","price":1.8818},{"date":"1397/10/26 23:08","price":1.8867},{"date":"1397/10/26 23:32","price":1.8897}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398