کمترین: 
60.25
بیشترین: 
61.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.24
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 دی 1397 , 61.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 00:08","price":60.61},{"date":"1397/10/26 00:32","price":60.66},{"date":"1397/10/26 01:08","price":60.63},{"date":"1397/10/26 01:32","price":60.59},{"date":"1397/10/26 02:32","price":60.55},{"date":"1397/10/26 03:08","price":60.56},{"date":"1397/10/26 05:08","price":60.34},{"date":"1397/10/26 05:32","price":60.54},{"date":"1397/10/26 06:08","price":60.59},{"date":"1397/10/26 06:32","price":60.57},{"date":"1397/10/26 07:32","price":60.48},{"date":"1397/10/26 08:08","price":60.58},{"date":"1397/10/26 08:32","price":60.63},{"date":"1397/10/26 09:08","price":60.72},{"date":"1397/10/26 10:08","price":60.78},{"date":"1397/10/26 10:32","price":60.73},{"date":"1397/10/26 11:08","price":60.84},{"date":"1397/10/26 12:32","price":60.94},{"date":"1397/10/26 13:08","price":61.05},{"date":"1397/10/26 13:32","price":60.52},{"date":"1397/10/26 14:08","price":60.64},{"date":"1397/10/26 14:32","price":60.61},{"date":"1397/10/26 15:08","price":60.56},{"date":"1397/10/26 15:32","price":60.4},{"date":"1397/10/26 16:08","price":60.36},{"date":"1397/10/26 16:32","price":60.34},{"date":"1397/10/26 17:08","price":60.25},{"date":"1397/10/26 17:32","price":60.28},{"date":"1397/10/26 18:08","price":60.67},{"date":"1397/10/26 18:32","price":60.91},{"date":"1397/10/26 19:08","price":60.87},{"date":"1397/10/26 19:32","price":60.46},{"date":"1397/10/26 20:08","price":60.56},{"date":"1397/10/26 20:32","price":60.95},{"date":"1397/10/26 21:08","price":60.75},{"date":"1397/10/26 22:08","price":60.8},{"date":"1397/10/26 22:32","price":60.75},{"date":"1397/10/26 23:08","price":61.06},{"date":"1397/10/26 23:32","price":61.24}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398