کمترین: 
51.58
بیشترین: 
52.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.28
زمان: 
10/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 دی 1397 , 52.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/26 00:08","price":52.09},{"date":"1397/10/26 00:32","price":52.11},{"date":"1397/10/26 01:08","price":52.08},{"date":"1397/10/26 01:32","price":52.06},{"date":"1397/10/26 02:08","price":51.98},{"date":"1397/10/26 03:08","price":51.92},{"date":"1397/10/26 03:32","price":51.91},{"date":"1397/10/26 04:08","price":51.84},{"date":"1397/10/26 04:32","price":51.91},{"date":"1397/10/26 05:08","price":51.81},{"date":"1397/10/26 05:32","price":51.94},{"date":"1397/10/26 06:08","price":52},{"date":"1397/10/26 06:32","price":51.99},{"date":"1397/10/26 07:32","price":51.97},{"date":"1397/10/26 08:08","price":52.04},{"date":"1397/10/26 08:32","price":52.1},{"date":"1397/10/26 09:08","price":52.14},{"date":"1397/10/26 10:08","price":52.2},{"date":"1397/10/26 10:32","price":52.14},{"date":"1397/10/26 11:08","price":52.21},{"date":"1397/10/26 12:08","price":52.2},{"date":"1397/10/26 12:32","price":52.28},{"date":"1397/10/26 13:08","price":52.41},{"date":"1397/10/26 13:32","price":51.86},{"date":"1397/10/26 14:08","price":51.95},{"date":"1397/10/26 14:32","price":51.93},{"date":"1397/10/26 15:08","price":51.84},{"date":"1397/10/26 15:32","price":51.73},{"date":"1397/10/26 16:08","price":51.69},{"date":"1397/10/26 16:32","price":51.7},{"date":"1397/10/26 17:08","price":51.59},{"date":"1397/10/26 17:32","price":51.58},{"date":"1397/10/26 18:08","price":51.94},{"date":"1397/10/26 18:32","price":52.22},{"date":"1397/10/26 19:08","price":52.2},{"date":"1397/10/26 19:32","price":51.72},{"date":"1397/10/26 20:08","price":51.7},{"date":"1397/10/26 20:32","price":52.06},{"date":"1397/10/26 21:08","price":51.9},{"date":"1397/10/26 22:08","price":51.92},{"date":"1397/10/26 22:32","price":51.88},{"date":"1397/10/26 23:08","price":52.06},{"date":"1397/10/26 23:32","price":52.28}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398