کمترین: 
22.55
بیشترین: 
22.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.64
زمان: 
10/25 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 25 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 25 دی 1397 , 22.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 11:08","price":22.8},{"date":"1397/10/25 11:32","price":22.75},{"date":"1397/10/25 12:08","price":22.62},{"date":"1397/10/25 12:32","price":22.6},{"date":"1397/10/25 13:08","price":22.73},{"date":"1397/10/25 13:32","price":22.66},{"date":"1397/10/25 14:08","price":22.82},{"date":"1397/10/25 14:32","price":22.76},{"date":"1397/10/25 15:08","price":22.86},{"date":"1397/10/25 15:32","price":22.82},{"date":"1397/10/25 16:08","price":22.87},{"date":"1397/10/25 16:32","price":22.89},{"date":"1397/10/25 17:08","price":22.76},{"date":"1397/10/25 17:32","price":22.71},{"date":"1397/10/25 18:08","price":22.59},{"date":"1397/10/25 19:08","price":22.55},{"date":"1397/10/25 19:32","price":22.6},{"date":"1397/10/25 21:08","price":22.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398