کمترین: 
3.468
بیشترین: 
3.716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.468
زمان: 
10/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 دی 1397 , 3.468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":3.584},{"date":"1397/10/25 00:32","price":3.585},{"date":"1397/10/25 01:08","price":3.571},{"date":"1397/10/25 01:32","price":3.575},{"date":"1397/10/25 02:08","price":3.569},{"date":"1397/10/25 03:08","price":3.628},{"date":"1397/10/25 03:32","price":3.631},{"date":"1397/10/25 04:08","price":3.678},{"date":"1397/10/25 04:32","price":3.686},{"date":"1397/10/25 05:08","price":3.652},{"date":"1397/10/25 05:32","price":3.654},{"date":"1397/10/25 06:08","price":3.674},{"date":"1397/10/25 06:32","price":3.683},{"date":"1397/10/25 09:08","price":3.705},{"date":"1397/10/25 09:32","price":3.712},{"date":"1397/10/25 10:08","price":3.708},{"date":"1397/10/25 10:32","price":3.716},{"date":"1397/10/25 11:08","price":3.707},{"date":"1397/10/25 11:32","price":3.572},{"date":"1397/10/25 12:08","price":3.586},{"date":"1397/10/25 12:32","price":3.559},{"date":"1397/10/25 13:08","price":3.57},{"date":"1397/10/25 13:32","price":3.569},{"date":"1397/10/25 14:08","price":3.574},{"date":"1397/10/25 14:32","price":3.577},{"date":"1397/10/25 15:08","price":3.562},{"date":"1397/10/25 15:32","price":3.551},{"date":"1397/10/25 16:08","price":3.565},{"date":"1397/10/25 16:32","price":3.548},{"date":"1397/10/25 17:08","price":3.587},{"date":"1397/10/25 17:32","price":3.603},{"date":"1397/10/25 18:08","price":3.574},{"date":"1397/10/25 19:08","price":3.53},{"date":"1397/10/25 19:32","price":3.493},{"date":"1397/10/25 20:08","price":3.484},{"date":"1397/10/25 21:08","price":3.541},{"date":"1397/10/25 21:32","price":3.539},{"date":"1397/10/25 22:08","price":3.482},{"date":"1397/10/25 22:32","price":3.481},{"date":"1397/10/25 23:08","price":3.498},{"date":"1397/10/25 23:32","price":3.468}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398